“Dikkat edilirse, çok çeşitli kişileriz. Her kuşaktan, her anlayıştan insan var aramızda. Ama bir Maliye Müfettişi tipi de var. Dışımızda olanlara ve hele benzerlerimize hiç benzemiyoruz. Bizi biz eden de işte o benzemezlikte. Başkalarına karşı benzemezliğimiz içinde biz birbirimize çok benziyoruz. Kendi aramızdaki tek tek benzemezlikler de çeşitlilik, zenginlik olarak ortaya çıkıyor.” Cemal Süreya

Mesleki
[Not a valid template]

(1)BankalardaMütedavilTa’birat(1928)

(2)Senedat-ıTicariye(1934)

(3)BankaveHukuk(1938)

(4)HukukiZâviyedenKliringUsulü(1940)

(5)DünyaParalarıveBizimParamız(1941)

(6)Para,Banka,Borsa(1943)

(7)ParaMeselesiveBrettonWoodsKonferansı(1944)

(8)DövizHukuku(1945)

[Not a valid template]

(1)Türkiye’deVergiSistemi(3Cilt)(1932-1933)

(2)DünyaİktisadiBuhranındaParaveKrediPolitikasınınTesirleri(1933)

(3)Türkiye’deVergiSistemi:Mahallîİdareler(1934)

(4)YeniKazançVergisiKanunuÜzerindeMukayeseliBirTahlil(1934)

(5)BütçelerveHazine(1934)

(6)MuhtasarMaliyeİlmiveMaliyeMevzuatı(1935)

(7)Türkiye’deVergiSistemi:VasıtasızVergiler(1936)

(8)MalîKanunlardaMâkableŞumülveMürur-uZaman(1936)

(9)HukukBakımındanBütçe(1937)

(10)BütçeTatbikatveNazariyatı(1938)

(11)VasıtasızVergilerdeGötürüTarhiyatınPrensipleriveBizdekiTatbikatı(1941)

(12)VergilerimizdenVâsıtalıVergiler

[Not a valid template]

(1)Vergilerimiz(1940)

(2)GelirVergisiKılavuzu(1949)

(3)MalîveİktisadîMeseleler(1950)

(4)EmeklilikKanunununİzahı(1950)

(5)VergiHukukunaGiriş(1961)

[Not a valid template]

(1)DevletMuhasebesi(1944)

(2)VarlıkVergisiFaciası(Kritik)(1951)

[Not a valid template]

(1)MaliİktisatveMaliKanunlar(1961)

[Not a valid template]

(1)MemurlarHakkındaMuhakemeUsulleri(1943)

[Not a valid template]

(1)ŞerhliveİzahlıT.C.EmekliSandığıKanunu(1950)

[Not a valid template]

(1)MuhasebeiUmumiyeKanunuveİlgiliMevzuat(1940)

[Not a valid template]

(1)KazançVergisiveTatbikatı(1938)

(2)HizmetErbabıVergileriveTatbikatı(1940)

(3)TatbikattaKazançVergisi(1941)

(4)MuameleVergisiveTatbikatıileŞerhveİzahları(1942)

(5)KazançVergisiŞerhveİzahları(1943)

(6)KazançVergisineYapılanFevkalâdeZamlar(1943)

[Not a valid template]

(1)Tahsil-iEmvâlKanunu(1941)

(2)MahallîİdarelerdeVergi,ResimveHarçlar(1944)

(3)ArazîveBinaVergileri(1950)

[Not a valid template]

(1)DevletMuhasebesi(1948)

(2)Türkiye’deGelirVergisi(1949)

(3)VergiBakımındanGelir(1956)

(4)GelirVergisiveTicariKazanç(1957-1959)

(5)Vergiİhtilafları(1962)

[Not a valid template]

(1)EmeklilikHükümleri,Şerhveİzahları(1947)

(2)LaLutteContreLaFraudeFiscaleEnFranceEtEnTurquie(DoktoraTezi)(1950)

[Not a valid template]

(1)VergiKanunları(1949)

[Not a valid template]

(1)ToprakMahsulleriVergisiKalkınca(1946)

(2)VergiKazasınınMahiyeti(1946)

[Not a valid template]

(1)MuameleVergisiRehberi

[Not a valid template]

(1)BatıÜlkelerindeVergiler(Tercüme)(1971)

[Not a valid template]

(1)TicaretMuhasebesiDersleri(1954)

[Not a valid template]

(1)Vergi(1947)

[Not a valid template]

(1)DevletBorçlanmalarınınBarışAnlaşmalarıileTaksimi

[Not a valid template]

(1)NazarîveTatbikîHarçlarKanunuveŞerhveİzahları(1952)

[Not a valid template]

(1)SosyalSigortalarınPlasmanları(1951)

(2)EmeklilikRejimleriveEmekliSandıkları(1952)

(3)UcuzMeskenKredisi(1953)

(4)T.C.EmekliSandığıMevzuatı(1954)

(5)MüşterekPazarMemleketlerininVergiSistemleri(1966)

[Not a valid template]

(1)İktisadiBuhranlar(Tercüme),

[Not a valid template]

(1)AmmeMasraflarınınKarşılanması,HarpMasraflarınınTasfiyesi(Tercüme)

(2)Türkiye’deEmisyonHareketleri(1967)

(3)MerkezBankasıBültenlerindenEkonomikDurumunİzlenmesi(1978)

(4)MerkezBankasıİşlemleri(1981)

[Not a valid template]

(1)İstihsalFaktörleriveİnsanZekası(1948)

(2)KatmaBütçeliİdarelerveDevletİktisadiTeşekkülleri(1953)

(3)BankacılığınTekâmülü(1957)

(4)BankalarKanunuŞerhveİzahı(1958)

(5)Türkiye’deDevletİktisadiTeşekkülleri(1959)

(6)İktisatDoktrinleriCilt:IİlkFlozoflar(1965)

(7)BankalardaLikiditeveSolvabilite(1967)

(8)Maliye(DersKitabı)(1970)

(9)Türkiye’deDevalüasyonlar(1970)

(10)KamuMaliyesi-DevletGelirleri(1977)

(11)KamuMaliyesi-KamuKredisi(1977)

(12)İktisadiDoktrinlerTarihi(1978)

(13)EkonomikKalkınmaStratejisi(1981)

(14)EnflasyonveEkonomikKalkınma(1982)

(15)TahsisPlanlama(1986)

(16)Etibank1935-1985(1987)

(17)EkonomikKalkınmaPolitikası(1989)

(18)EkonomikKalkınmaStratejisi(1992)

(19)TürkiyeBataklıktanNasılKurtulacak(1994)

[Not a valid template]

(1)GümrükTarifeleriveTicaretGenelAnlaşmaları(1951)

(2)Türkiye’dePlân,PlanlıSiyasetveİdare(1966)

(3)İktisadîKalkınmaYarışıveTürkiye(1970)

(4)KalkınmaKavramı(1971)

(5)TürkKalkınmaHukuku(1968)

(6)PlanlıEkonomideMühendislikMesleği(1969)

[Not a valid template]

(1)TürkiyeİktisadiSahadaNedenKalkınamıyor'(1964)

[Not a valid template]

(1)YakınDoğuveIrakPetrolleri(Araştırma)(1953)

(2)AGuidetotheTurkishSystemofTaxation(Araştırma)(1957)

(3)Türkiye’ninİthalâtPolitikası(Araştırma)(1964)

(4)MaliyeBakanlığıYüksekBasamaklarHizmetlilerininÇalışmaModelleriHakkındaBirAnket(Araştırma)(1968)

(5)Türkiye’deSerbestPiyasadaAltınTicareti(Araştırma)(1970)

(6)Türkiye’ninGerçekÖdemelerDengesi(Araştırma)(1972)

(7)DışFinansmanTeknikleri(Araştırma)(1972)

[Not a valid template]

(1)LeReconversionEconomiqueAuxEtatsUnis

(2)İstanbulİ.E.T.T.UmumMüdürlüğününİdari,MaliveİktisadiDurumu;LikiditesiveReorganizasyonu(1965)

(3)EkonomikKalkınmaveİtalyanİktisadiDevletTeşekkülleri(1967)

(4)Spor-TotoNiteliği,Amacı,İdariBünyesiveYönetimi;HukukiStatüsü,MaliDurumuveReorganizasyonu(1967)

(5)Türkiye’deGiderVergileriSistemiveGeleceği

[Not a valid template]

(1)MedeniHukuk(DersKitabı)(1960)

(2)MaliMevzuatDersleri(GelirVergisiKanunu)(1964)

(3)MaliMevzuatDersleri(KurumlarVergisiKanunu)(1964)

(4)MaliMevzuatDersleri(1967)

[Not a valid template]

(1)YeniHarcırahKanunuveŞerhleri(NumanAKSOYilebirlikte)(1954)

[Not a valid template]

(1)BüyükİktisatçılarınTemelDoktirinleri(1949)

(2)BarkerMisyonuRaporu(1951)

(3)Amerika’daPersonelRejimi(1953)

[Not a valid template]

(1)LaFonctionPubliqueEuropeenne(1957)

(2)LaTaxationdesEmolumentsduPersonnel(1957)

(3)LaRepartitionGeorraphiquedesEmplois(1958)

[Not a valid template]

(1)ParaReformunaMüteallikAlmanMevzuatıveMemleketimiziİlgilendirenCepheleri(Etüd)(1952)

(2)İsviçreDevletBütçesi(Etüd)(1953)

[Not a valid template]

(1)ProgramlıBütçe(1953)

(2)AmerikaDevletMübayaaUsulleri(1953)

(3)AmerikaHarcırahUsulleri(1953)

(4)A.B.D.FederalSağlıkveSosyalEmniyetBakanlığıveMeskenİnşaatFinansmanİdaresi(1953)

[Not a valid template]

(1)BelçikaDevletMerkeziMübayaaOfisi(1954)

(2)Türkiye’deDünyadaİktisadiDevletTeşekkülleri(1967)

(3)Türkiye’deveDünyadaPlanlama(1968)

(4)ModernKapitalizminOluşumu(1976)

(5)Türkiye’deDünyadaKİT(1980)

(6)KİT’lerimizdeYeniGelişmeler(1985)

(7)Türkiye’deDünyadaKİT’lerinÖzelleştirilmesi(1987)

(8)ŞirketlerKlavuzu(1993)

(9)İşKurmaveYönetmeKlavuzu(1994)

(11)AmmeBorçlarınıÖdemeKlavuzu

(12)DevletİhaleKanunu(1998)

[Not a valid template]

(1)EkonomikPolitikadaBilimveSağduyu(1979)

(2)EkonomikPolitikaÜzerineİncelemele-Yorumlar(1994)

(3)BitmeyenGaflet-TürkiyeEkonomisininÇöküşü(2003)

[Not a valid template]

(1)BelçikaİstimlâkMevzuatı(1955)

[Not a valid template]

(1)FederalAlmanyaBütçeHukukununAnaPrensipleri(1954)

(1)İktisatveSavaş(L’EconomieetlaGuerre)(Tercüme)(1958)

(1)KuruluşundanİtibarenFransızMaliyeTeşkilatı(1955)

[Not a valid template]

(1)Belçika’daMemurStatüsü(Tercüme)(1955)

(2)VergiMemurlarıveİncelemeElemanlarıileMükelleflerArasındaMünasebetler(1958)

(3)BankalarSistemiveDevletKontrolu(1975)

[Not a valid template]

(1)Fransa’daHazineninKuruluşveİşleyişi(1954)

(2)Fransa’daKrediKontrolü(1955)

(3)BütçePolitikasıveEkonomikDenge(Tercüme)(1970)

(4)Maliİktisat(Tercüme)(1971)

[Not a valid template]

(1)BatıAlmanya’daMemurStatüsü(1954)

(2)BatıAlmanya’daİstihlâkVergileri(1955)

[Not a valid template]

(1)BelçikaGümrüğü;Teşkilât,Mevzuat,İhtilâflar(1955)

(2)GelirVergisiRehberi(1957)

(3)OrtakPazar(1967)

(4)KatmaDeğerVergisi(1978)

(5)EkonomiveMaliyeBakanlığıKurulmasıLüzumu(1978)

[Not a valid template]

(1)Fransa’daİktisadiveMaliPlânlama(1967)

(2)DarphaneveDamgaMatbaasınınReorganizasyonu(1968)

(3)MaliyePolitikası(1969)

(4)TekelReformu(1970)

(5)Türkiye’deSermayePiyasası

[Not a valid template]

(1)FederalAlmanyaMerkezBankacılığı(1955)

(2)BatıAlmanya’daKambiyoKontrolunaAitMevzuatveTatbikat(1955)

(3)Japonya’nınBütçeveMaliDenetimMevzuatı(1968)

[Not a valid template]

(1)FederalAlmanyaVerasetveİntikalVergisi’ninUmumîEsasları(1959)

[Not a valid template]

(1)ParaveKambiyo(Tercüme)(1955)

(2)ParisMenkulKıymetlerBorsası(1956)

(3)AçıklamalıSigortaveReasüransTerimleriSözlüğü(1995)

[Not a valid template]

(1)AmerikaBirleşikDevletlerindeMilliGelirHesapları

(2)TUSİADTarımRaporu

(3)TUSİADBürokrasiRaporu

(4)TUSİADDışYardımRaporu

(5)TUSİADKİTRaporu

(6)TUSİADMaliAracıKuruluşlarRaporu

(7)TUSİADİhracatRaporu

[Not a valid template]

(1)ServetlerinİvazsızİntikallerininVergilendirilmesiveTürkiye’deVerasetveİntikalVergisiUygulaması(DoktoraTezi)(1966)

(2)KurumlarVergisininBazıMeseleleri(1967)

(3)Vergiİdaresi(1966)

(4)Tekel(1967)

(5)Türkiye’deVergiRezervleri(1968)

(6)TürkVergiSistemininGeliştirilmesi(1974)

(7)GelirVergisiPolitikası(1975)

(8)TürkKamuMaliyesiveSorunları(1976)

(9)VergilemeİlkeleriveTürkVergiSistemi(1977)

(10)SanayileşmeninSorunlarıveTeşvikiPolitikası(1977)

(11)TürkEkonomisininÖnemliSorunları(1978)

(12)1970SonrasıEnflasyonu,Nedenleri,Sonuçları,ÖnlemeYöntemleri(1979)

(13)AmmeAlacaklarınınTahsili(1980)

(14)DevletMaliyesiI.(1980)

(15)DevletMaliyesiII.(1980)

(16)İsviçre’deBankacılık(1983)

(17)Türkiye’de1970-1983DönemiEnflasyonu(1984)

(18)DevletMaliyesiI.Cilt2.Basım(1986)

(19)DevletMaliyesiII.Cilt2.Basım(1986)

[Not a valid template]

(1)DevletMuhasebesi(DersKitabı)

(2)VergiTekniği

[Not a valid template]

(1)A.B.D.veİngiltere’deMilliGelirveGider(1953)

[Not a valid template]

(1)ÖzelİdarelerinFiskaListesi(1965)

(2)KarayollarıMaliyesi(1967)

(3)FinansmanKanunu(1967)

[Not a valid template]

(1)İkinciDünyaHarbindenSonraFederalAlmanya’daAlınanParaİstikrarTedbirleri(1962)

(2)İstihsalVergisiveTürkiye’dekiTatbikatı(1966)

[Not a valid template]

(1)ŞekerFiskalitesi(1969)

(2)VergiSistemimizdeKorumaveTeşvikEsasları(1969)

[Not a valid template]

(1)TurkishIndividualandCorporateIncomeTaxationSystems(1969)

(2)ProgramvePerformansBütçeSistemi(1969)

(3)TurkishGovermentAccountingandFinancialManagamentSystem;CountryStudie”DevelopmentsGovermentAccountingandFinancialManagament”(1989)

[Not a valid template]

(1)VergiTekniğiveTürkiyeVergiSistemi

(2)EkonomikKalkınma

[Not a valid template]

(1)KamuSektöründeYatırımBütçeleriveTürkBütçeSistemi(1967)

(2)KalkınmaYolundaJaponÖrneğiveTürkiye(1971)

(3)TürkKalkınmasındaDışFinansmanSorunuveProjeİlişkileri(1974)

(4)JaponKalkınması(1973)

(5)Türkiye’deKarmaEkonomiUygulaması(1975)

(6)MerkezBankasıOlayı(1980)

(7)TürkMaliSistemiİçindeBankalar(1980)

(8)ZirvedekiJaponya

(9)İkibinliYıllarDünyaveTürkiye

(1)ÇeşitliÜlkelerdeKamuPersonelineİlişkinSorunlarınKarşılaştırmalıÇözümYolları

[Not a valid template]

(1)SermayeDeğerArtışlarınınVergilendirilmesi(1969)

(2)SermayeŞirketlerininDağıtılmayanKazançlarıveHissedarlarınVergilendirilmesi(1969)

(3)TürkDenizTicaretininEkonomikveMaliYöndekiTeşviki(1970)

(4)NetServetVergisi(1971)

[Not a valid template]

(1)GenelİşletmeAnalizi(1975)

(2)VergiHukuku(1980)

[Not a valid template]

(1)AzgelişmişÜlkelerdeTarımınVergilendirilmesi(1970)

(2)BudgetReforminDevelopingCountriesWithSpecialReferencetoTurkey(1970)

(3)SomeRemarksonAgricuturalTaxationinDevelopingCountries(1972)

(4)ÜlkeYöneticileriİçinDevletYönetiminiKısaZamandaÇökertmeKılavuzu(1978)

(5)Türkiye’deKamuSavurganlığıveBütçeYönetimi(1981)

[Not a valid template]

(1)OrtakPazar’daveTürkiye’deTarım(1967)

[Not a valid template]

(1)SahraaltıÜlkelerdeVergiSistemleri

[Not a valid template]

(1)HarmonisationdusystemTurcaveclafiscalitedespaysdelaC.E.E.(1971)

[Not a valid template]

(1)BütçeveKamuHarcamaları(Prof.Dr.KenanBULUTOĞLUilebirlikte)(1981)

[Not a valid template]

(1)ChevailerdansI’OrdeNationalduMerit(1995)

(1)CumhuriyetinİlkElliYılındaVergiselYapımız(1973)

(2)KamusalMaliDenetim(1978)

(3)VergicilikElKitabı(1978)

(4)Türkiye’deUygulananMaliyeSiyasalarıveSanayileşme(1979)

(5)SermayePiyasalarıveTürkiye’dekiUygulama(1981)

(6)VergicilikTerimleriSözlüğü

(7)KambiyoMevzuatı

(8)DışTicaretMevzuatı

(9)MaliyeTerimleriSözlüğü

(10)VergiİncelemesininKuralları

(1)DünyaTicaretindeAnaMallarSorunuveUluslararasıOrtakFon(1980)

[Not a valid template]

(1)KentselBölgelerinYönetimi(1973)

(2)DanimarkaVergiSistemi(1979)

(3)KamuMaliyesininYenidenYapılanması(1988)

(4)ÜlkemizdeSekizYıllıkZorunluEğitiminGerekliliğiveHedefleri(1997)

[Not a valid template]

(1)TaxationinTurkey(1987

[Not a valid template]

(1)KurtuluşSavaşınınMaliKaynakları(1974)

(2)YoksullarınZaferi(1995)

[Not a valid template]

(1)DevletGelirlerindekiGelişmelerveGelirVergisiKaybı(1978)

(2)KatmaDeğerVergisi(1985)

[Not a valid template]

(1)MaliyeBakanlığıveBağlıKuruluşlarınTeşkilatveGörevleriHakkındaKanunlar(1974)

(2)KamuİktisadiTeşebbüsleri,SorunlarıveÇözümYolları(1982)

[Not a valid template]

(1)YürürlüktekiYasalarDizini(1992)

(2)ReadingsInDevelopment(Derleme)(1992)

(3)UşakSeramik-BirİşçiŞirketininÖyküsü(1992)

[Not a valid template]

(1)VergiveVergiCezasıUyuşmazlıkları(AhmetESENilebirlikte)(2000)

[Not a valid template]

(1)VergiAçısındanTürkKamuHukuku(1981)

(2)KamuMaliyesi(1986)

[Not a valid template]

(1)BatıAlmanya’daSermayePiyasasıveKrediKuruluşları(1976)

(2)UluslararasıMaliKuruluşlar(1979)

(3)TarihteBankacılık(1986)

(4)TarihtePara

[Not a valid template]

(1)TahkikatUsulleriveMemurSuçları(1980)

[Not a valid template]

(1)İngiltere’deKatmaDeğerVergisineGeçişveUygulamaları(1976)

[Not a valid template]
(1)EnsonEkveDeğişiklikleriile6245SayılıHarcırahKanunu(1982)
[Not a valid template]
(1)ParaTeorisi,Enflasyon,FaizveDünyaEkonomisindeBüyüme(Çeviri)(1973)

(2)TürkiyeİçinParaBazıAnaliziveParasalDenetimModelDenemesi(1977)

(3)Enflasyon(Çeviri)(1975)

(4)MakroİktisatTeorisi(Çeviri)(1980)

(5)AvrupaEkonomikTopluluğundaVergiUyumlamasıveTürkVergiSistemiAçısındanBuOluşumunEleştirisi(1980)

(6)ParaTalebiTeorisi(Çeviri)(1981)

[Not a valid template]
(1)İngiltere’deKatmaDeğerVergisineGeçişveUygulaması(1976)
[Not a valid template]
(1)MemurSuçları

(2)Girdi-ÇıktıAnalizi(Tercüme)

[Not a valid template]
(1)Fransa’daTeşvikTedbirleriUygulaması(1979)

(2)MemurMuhakemesiHukukuveMemurSuçları(1980)

(3)İşletmeBilançolarınınYenidenDeğerlendirilmesi(1983)

[Not a valid template]
(1)Türkiye’deFiyatDenetimi

(2)İngiltere’deKamuPersonelRejimi(1981)

(3)YenidenDeğerleme

[Not a valid template]

(1)Belçika’daTaşıtVergileri

[Not a valid template]

(1)KamuKurumlarınınYurtdışıTeşkilatıveYurtdışındaGörevliKamuPersonelineİlişkinEsaslar(1988)

[Not a valid template]

(1)KatmaDeğerVergisi(TeoriveUygulama)(1983)

(2)Hazine(1997)

(3)İMF,DünyaBankasıveTürkiye(1997)

[Not a valid template]

(1)İngiltere’deKarmaEkonomiUygulaması(1983)

[Not a valid template]

(1)FederalAlmanyaBütçeSistemi(1982)

[Not a valid template]

(1)KurumlardaVergileme-YöntemlerveSonuçlar(1982)

(2)EnflasyonMuhasebesi(1991)

[Not a valid template]

(1)A.B.DVergiSistemindeGelirUnsurlarınınVergilendirilmesi,VergilendirmeYöntemleri,FaturaveKağıtDüzeni(1986)

[Not a valid template]

(1)KamuHarcamalarınınYönetimveDenetimi,(ToperÇAĞLAYANilebirlikte)(Çeviri)

[Not a valid template]

(1)MaliSistem,GönüllüTasarruflarveKamuMüdahaleleri(1987)

(2)VergiKanunları

[Not a valid template]

(1)KatmaBütçeler,MemurSuçları,HarcırahKanunuveAçıklaması,EmekliSandığıMevzuatı(Teksir)

[Not a valid template]

(1)YatırımveFinansmanSağlamayaYönelikKiralama(LEASING)(1987)

(2)AşamalıKarşılaştırmalıÜstünlüklerTeorisi(Çeviri)(1986

(3)PensionFundForCivilSerbantsoftheRepublickofTurkey(1991)

(4)HealthCareSystemofTurkeyAsaSocialSecurityServices(1993)

[Not a valid template]

(1)DictionaryofTaxTerms(İngilizce-Türkçe)(1998)

(2)DictionaryofTaxTerms(Türkçe-İngilizce)(1998)

[Not a valid template]

(1)AnEmpricalStudyofTheRatchaeteffectOnMoneyDemandForSelectedCountries(1993)

[Not a valid template]

(1)TürkiyePiyasaÜcretAraştırması(1977)

[Not a valid template]

(1)YatırımveFinansmanSağlamayaYönelikKiralamaDünyadaveTürkiye’deUygulaması(1987)

(2)FinansalKiralama

(3)BudgetinginTurkey(1992)

(4)JaponyaBütçeSistemi(1994)

(5)KamuHarcamalarıRehberi(Tercüme)(1996)

(6)Türkiye’deBütçeSistemininYenidenYapılanması

[Not a valid template]

(1)MemurSuçları(1988)

[Not a valid template]

(1)Türkiye’deveAvrupa’daMerkezBankacılığı(1988)

(2)İhracatBüyümesiEkonomikKalkınmaİleİlişkisi(1993)

[Not a valid template]

(1)EkÖdenekKanunları(1995)

(2)GeçiciBütçeKanunları(1995)

[Not a valid template]

(1)AvrupaTopluluğundaVergileme(Çeviri)

(2)AvrupaTopluluğundaOrtakMaliPazar(Çeviri)

[Not a valid template]

(1)BütünYönleriyleTekDüzenMuhasebeSistemi(1998)

[Not a valid template]

(1)TürkiyedeDışBorçYönetimi(1993)

(2)TheTurkishTaxAdministrationandTaxationSystem(1994)

(3)TheTurkishTaxationSystem,IndvidualIncomeTax,CorporateIncomeTax,ValueAddedTaxandTaxProcedure(1998)

[Not a valid template]

(1)EkonomikEtkileriAçısındanTürkiyedeDevletBorçları1981-1990(1992)

(2)FinansalKiralama(1999)

(3)FaktoringİşlemlerininVergiselBoyutuveKarşılaşılanSorunlar(1999)

(4)FinansalKurumlarınDenetimi(1999)

(5)YeminliMaliMüşavirlerinTasdikİşlemleriveSorumlulukları(TarıkÇetinkayaileortakçalışma)(2000)

(6)FinansalKurumlarınDenetimveVergilemesi(2000)

(7)MenkulKıymetlerinVergilendirilmesi(A.ErcanYıldırımileortakçalışma)(2001)

(8)MenkulKıymetlerinVergilendirilmesi(A.ErcanYıldırımileortakçalışma)(2002)

[Not a valid template]

(1)KüreselKrizveTürkiye(2000)

[Not a valid template]

(1)A.B.D.FederalBütçesi(Çeviri)(2002)

[Not a valid template]

(1)BütünYönleriileFinansalKiralama

[Not a valid template]

(1)Suç,SuçunUnsurlarıveMemurinYargılamaHukuku(1998)

(2)TümYönleriyleKaraParaMevzuatı(1999)

[Not a valid template]

(1)TaxLaw&TurkishTaxSystem(Mayıs2009)

no images were found

(1)TürkVergiHukukundaEğitiminVergilendirilmesi(Yaklaşım2009)

(2)AmerikaBirleşikDevletleri’ndeKamuMallarınınYönetimi(2009)

[Not a valid template]

(1)VergiHarcamaları(YaklaşımYayıncılık,2006)

(1)TürkVergiYargısıveVergiselUyuşmazlıklarınDavaYoluylaÇözümü(YaklaşımYayıncılık,Eylül2006)

[Not a valid template]

-- Mesleki yazısını PDF olarak indir --


Hızlı Okuma Kursu Ankara | Yös Kursu Ankara | Çocuk İngilizce Kursu Ankara