“… Çünkü maliye müfettişi kusur bulmaya değil, ıslah etmeye çalışır” Cemal Süreyya

Mesleki
[Not a valid template]

(1)BankalardaMütedavilTa’birat(1928)

(2)Senedat-ıTicariye(1934)

(3)BankaveHukuk(1938)

(4)HukukiZâviyedenKliringUsulü(1940)

(5)DünyaParalarıveBizimParamız(1941)

(6)Para,Banka,Borsa(1943)

(7)ParaMeselesiveBrettonWoodsKonferansı(1944)

(8)DövizHukuku(1945)

[Not a valid template]

(1)Türkiye’deVergiSistemi(3Cilt)(1932-1933)

(2)DünyaİktisadiBuhranındaParaveKrediPolitikasınınTesirleri(1933)

(3)Türkiye’deVergiSistemi:Mahallîİdareler(1934)

(4)YeniKazançVergisiKanunuÜzerindeMukayeseliBirTahlil(1934)

(5)BütçelerveHazine(1934)

(6)MuhtasarMaliyeİlmiveMaliyeMevzuatı(1935)

(7)Türkiye’deVergiSistemi:VasıtasızVergiler(1936)

(8)MalîKanunlardaMâkableŞumülveMürur-uZaman(1936)

(9)HukukBakımındanBütçe(1937)

(10)BütçeTatbikatveNazariyatı(1938)

(11)VasıtasızVergilerdeGötürüTarhiyatınPrensipleriveBizdekiTatbikatı(1941)

(12)VergilerimizdenVâsıtalıVergiler

[Not a valid template]

(1)Vergilerimiz(1940)

(2)GelirVergisiKılavuzu(1949)

(3)MalîveİktisadîMeseleler(1950)

(4)EmeklilikKanunununİzahı(1950)

(5)VergiHukukunaGiriş(1961)

[Not a valid template]

(1)DevletMuhasebesi(1944)

(2)VarlıkVergisiFaciası(Kritik)(1951)

[Not a valid template]

(1)MaliİktisatveMaliKanunlar(1961)

[Not a valid template]

(1)MemurlarHakkındaMuhakemeUsulleri(1943)

[Not a valid template]

(1)ŞerhliveİzahlıT.C.EmekliSandığıKanunu(1950)

[Not a valid template]

(1)MuhasebeiUmumiyeKanunuveİlgiliMevzuat(1940)

[Not a valid template]

(1)KazançVergisiveTatbikatı(1938)

(2)HizmetErbabıVergileriveTatbikatı(1940)

(3)TatbikattaKazançVergisi(1941)

(4)MuameleVergisiveTatbikatıileŞerhveİzahları(1942)

(5)KazançVergisiŞerhveİzahları(1943)

(6)KazançVergisineYapılanFevkalâdeZamlar(1943)

[Not a valid template]

(1)Tahsil-iEmvâlKanunu(1941)

(2)MahallîİdarelerdeVergi,ResimveHarçlar(1944)

(3)ArazîveBinaVergileri(1950)

[Not a valid template]

(1)DevletMuhasebesi(1948)

(2)Türkiye’deGelirVergisi(1949)

(3)VergiBakımındanGelir(1956)

(4)GelirVergisiveTicariKazanç(1957-1959)

(5)Vergiİhtilafları(1962)

[Not a valid template]

(1)EmeklilikHükümleri,Şerhveİzahları(1947)

(2)LaLutteContreLaFraudeFiscaleEnFranceEtEnTurquie(DoktoraTezi)(1950)

[Not a valid template]

(1)VergiKanunları(1949)

[Not a valid template]

(1)ToprakMahsulleriVergisiKalkınca(1946)

(2)VergiKazasınınMahiyeti(1946)

[Not a valid template]

(1)MuameleVergisiRehberi

[Not a valid template]

(1)BatıÜlkelerindeVergiler(Tercüme)(1971)

[Not a valid template]

(1)TicaretMuhasebesiDersleri(1954)

[Not a valid template]

(1)Vergi(1947)

[Not a valid template]

(1)DevletBorçlanmalarınınBarışAnlaşmalarıileTaksimi

[Not a valid template]

(1)NazarîveTatbikîHarçlarKanunuveŞerhveİzahları(1952)

[Not a valid template]

(1)SosyalSigortalarınPlasmanları(1951)

(2)EmeklilikRejimleriveEmekliSandıkları(1952)

(3)UcuzMeskenKredisi(1953)

(4)T.C.EmekliSandığıMevzuatı(1954)

(5)MüşterekPazarMemleketlerininVergiSistemleri(1966)

[Not a valid template]

(1)İktisadiBuhranlar(Tercüme),

[Not a valid template]

(1)AmmeMasraflarınınKarşılanması,HarpMasraflarınınTasfiyesi(Tercüme)

(2)Türkiye’deEmisyonHareketleri(1967)

(3)MerkezBankasıBültenlerindenEkonomikDurumunİzlenmesi(1978)

(4)MerkezBankasıİşlemleri(1981)

[Not a valid template]

(1)İstihsalFaktörleriveİnsanZekası(1948)

(2)KatmaBütçeliİdarelerveDevletİktisadiTeşekkülleri(1953)

(3)BankacılığınTekâmülü(1957)

(4)BankalarKanunuŞerhveİzahı(1958)

(5)Türkiye’deDevletİktisadiTeşekkülleri(1959)

(6)İktisatDoktrinleriCilt:IİlkFlozoflar(1965)

(7)BankalardaLikiditeveSolvabilite(1967)

(8)Maliye(DersKitabı)(1970)

(9)Türkiye’deDevalüasyonlar(1970)

(10)KamuMaliyesi-DevletGelirleri(1977)

(11)KamuMaliyesi-KamuKredisi(1977)

(12)İktisadiDoktrinlerTarihi(1978)

(13)EkonomikKalkınmaStratejisi(1981)

(14)EnflasyonveEkonomikKalkınma(1982)

(15)TahsisPlanlama(1986)

(16)Etibank1935-1985(1987)

(17)EkonomikKalkınmaPolitikası(1989)

(18)EkonomikKalkınmaStratejisi(1992)

(19)TürkiyeBataklıktanNasılKurtulacak(1994)

[Not a valid template]

(1)GümrükTarifeleriveTicaretGenelAnlaşmaları(1951)

(2)Türkiye’dePlân,PlanlıSiyasetveİdare(1966)

(3)İktisadîKalkınmaYarışıveTürkiye(1970)

(4)KalkınmaKavramı(1971)

(5)TürkKalkınmaHukuku(1968)

(6)PlanlıEkonomideMühendislikMesleği(1969)

[Not a valid template]

(1)TürkiyeİktisadiSahadaNedenKalkınamıyor'(1964)

[Not a valid template]

(1)YakınDoğuveIrakPetrolleri(Araştırma)(1953)

(2)AGuidetotheTurkishSystemofTaxation(Araştırma)(1957)

(3)Türkiye’ninİthalâtPolitikası(Araştırma)(1964)

(4)MaliyeBakanlığıYüksekBasamaklarHizmetlilerininÇalışmaModelleriHakkındaBirAnket(Araştırma)(1968)

(5)Türkiye’deSerbestPiyasadaAltınTicareti(Araştırma)(1970)

(6)Türkiye’ninGerçekÖdemelerDengesi(Araştırma)(1972)

(7)DışFinansmanTeknikleri(Araştırma)(1972)

[Not a valid template]

(1)LeReconversionEconomiqueAuxEtatsUnis

(2)İstanbulİ.E.T.T.UmumMüdürlüğününİdari,MaliveİktisadiDurumu;LikiditesiveReorganizasyonu(1965)

(3)EkonomikKalkınmaveİtalyanİktisadiDevletTeşekkülleri(1967)

(4)Spor-TotoNiteliği,Amacı,İdariBünyesiveYönetimi;HukukiStatüsü,MaliDurumuveReorganizasyonu(1967)

(5)Türkiye’deGiderVergileriSistemiveGeleceği

[Not a valid template]

(1)MedeniHukuk(DersKitabı)(1960)

(2)MaliMevzuatDersleri(GelirVergisiKanunu)(1964)

(3)MaliMevzuatDersleri(KurumlarVergisiKanunu)(1964)

(4)MaliMevzuatDersleri(1967)

[Not a valid template]

(1)YeniHarcırahKanunuveŞerhleri(NumanAKSOYilebirlikte)(1954)

[Not a valid template]

(1)BüyükİktisatçılarınTemelDoktirinleri(1949)

(2)BarkerMisyonuRaporu(1951)

(3)Amerika’daPersonelRejimi(1953)

[Not a valid template]

(1)LaFonctionPubliqueEuropeenne(1957)

(2)LaTaxationdesEmolumentsduPersonnel(1957)

(3)LaRepartitionGeorraphiquedesEmplois(1958)

[Not a valid template]

(1)ParaReformunaMüteallikAlmanMevzuatıveMemleketimiziİlgilendirenCepheleri(Etüd)(1952)

(2)İsviçreDevletBütçesi(Etüd)(1953)

[Not a valid template]

(1)ProgramlıBütçe(1953)

(2)AmerikaDevletMübayaaUsulleri(1953)

(3)AmerikaHarcırahUsulleri(1953)

(4)A.B.D.FederalSağlıkveSosyalEmniyetBakanlığıveMeskenİnşaatFinansmanİdaresi(1953)

[Not a valid template]

(1)BelçikaDevletMerkeziMübayaaOfisi(1954)

(2)Türkiye’deDünyadaİktisadiDevletTeşekkülleri(1967)

(3)Türkiye’deveDünyadaPlanlama(1968)

(4)ModernKapitalizminOluşumu(1976)

(5)Türkiye’deDünyadaKİT(1980)

(6)KİT’lerimizdeYeniGelişmeler(1985)

(7)Türkiye’deDünyadaKİT’lerinÖzelleştirilmesi(1987)

(8)ŞirketlerKlavuzu(1993)

(9)İşKurmaveYönetmeKlavuzu(1994)

(11)AmmeBorçlarınıÖdemeKlavuzu

(12)DevletİhaleKanunu(1998)

[Not a valid template]

(1)EkonomikPolitikadaBilimveSağduyu(1979)

(2)EkonomikPolitikaÜzerineİncelemele-Yorumlar(1994)

(3)BitmeyenGaflet-TürkiyeEkonomisininÇöküşü(2003)

[Not a valid template]

(1)BelçikaİstimlâkMevzuatı(1955)

[Not a valid template]

(1)FederalAlmanyaBütçeHukukununAnaPrensipleri(1954)

(1)İktisatveSavaş(L’EconomieetlaGuerre)(Tercüme)(1958)

(1)KuruluşundanİtibarenFransızMaliyeTeşkilatı(1955)

[Not a valid template]

(1)Belçika’daMemurStatüsü(Tercüme)(1955)

(2)VergiMemurlarıveİncelemeElemanlarıileMükelleflerArasındaMünasebetler(1958)

(3)BankalarSistemiveDevletKontrolu(1975)

[Not a valid template]

(1)Fransa’daHazineninKuruluşveİşleyişi(1954)

(2)Fransa’daKrediKontrolü(1955)

(3)BütçePolitikasıveEkonomikDenge(Tercüme)(1970)

(4)Maliİktisat(Tercüme)(1971)

[Not a valid template]

(1)BatıAlmanya’daMemurStatüsü(1954)

(2)BatıAlmanya’daİstihlâkVergileri(1955)

[Not a valid template]

(1)BelçikaGümrüğü;Teşkilât,Mevzuat,İhtilâflar(1955)

(2)GelirVergisiRehberi(1957)

(3)OrtakPazar(1967)

(4)KatmaDeğerVergisi(1978)

(5)EkonomiveMaliyeBakanlığıKurulmasıLüzumu(1978)

[Not a valid template]

(1)Fransa’daİktisadiveMaliPlânlama(1967)

(2)DarphaneveDamgaMatbaasınınReorganizasyonu(1968)

(3)MaliyePolitikası(1969)

(4)TekelReformu(1970)

(5)Türkiye’deSermayePiyasası

[Not a valid template]

(1)FederalAlmanyaMerkezBankacılığı(1955)

(2)BatıAlmanya’daKambiyoKontrolunaAitMevzuatveTatbikat(1955)

(3)Japonya’nınBütçeveMaliDenetimMevzuatı(1968)

[Not a valid template]

(1)FederalAlmanyaVerasetveİntikalVergisi’ninUmumîEsasları(1959)

[Not a valid template]

(1)ParaveKambiyo(Tercüme)(1955)

(2)ParisMenkulKıymetlerBorsası(1956)

(3)AçıklamalıSigortaveReasüransTerimleriSözlüğü(1995)

[Not a valid template]

(1)AmerikaBirleşikDevletlerindeMilliGelirHesapları

(2)TUSİADTarımRaporu

(3)TUSİADBürokrasiRaporu

(4)TUSİADDışYardımRaporu

(5)TUSİADKİTRaporu

(6)TUSİADMaliAracıKuruluşlarRaporu

(7)TUSİADİhracatRaporu

[Not a valid template]

(1)ServetlerinİvazsızİntikallerininVergilendirilmesiveTürkiye’deVerasetveİntikalVergisiUygulaması(DoktoraTezi)(1966)

(2)KurumlarVergisininBazıMeseleleri(1967)

(3)Vergiİdaresi(1966)

(4)Tekel(1967)

(5)Türkiye’deVergiRezervleri(1968)

(6)TürkVergiSistemininGeliştirilmesi(1974)

(7)GelirVergisiPolitikası(1975)

(8)TürkKamuMaliyesiveSorunları(1976)

(9)VergilemeİlkeleriveTürkVergiSistemi(1977)

(10)SanayileşmeninSorunlarıveTeşvikiPolitikası(1977)

(11)TürkEkonomisininÖnemliSorunları(1978)

(12)1970SonrasıEnflasyonu,Nedenleri,Sonuçları,ÖnlemeYöntemleri(1979)

(13)AmmeAlacaklarınınTahsili(1980)

(14)DevletMaliyesiI.(1980)

(15)DevletMaliyesiII.(1980)

(16)İsviçre’deBankacılık(1983)

(17)Türkiye’de1970-1983DönemiEnflasyonu(1984)

(18)DevletMaliyesiI.Cilt2.Basım(1986)

(19)DevletMaliyesiII.Cilt2.Basım(1986)

[Not a valid template]

(1)DevletMuhasebesi(DersKitabı)

(2)VergiTekniği

[Not a valid template]

(1)A.B.D.veİngiltere’deMilliGelirveGider(1953)

[Not a valid template]

(1)ÖzelİdarelerinFiskaListesi(1965)

(2)KarayollarıMaliyesi(1967)

(3)FinansmanKanunu(1967)

[Not a valid template]

(1)İkinciDünyaHarbindenSonraFederalAlmanya’daAlınanParaİstikrarTedbirleri(1962)

(2)İstihsalVergisiveTürkiye’dekiTatbikatı(1966)

[Not a valid template]

(1)ŞekerFiskalitesi(1969)

(2)VergiSistemimizdeKorumaveTeşvikEsasları(1969)

[Not a valid template]

(1)TurkishIndividualandCorporateIncomeTaxationSystems(1969)

(2)ProgramvePerformansBütçeSistemi(1969)

(3)TurkishGovermentAccountingandFinancialManagamentSystem;CountryStudie”DevelopmentsGovermentAccountingandFinancialManagament”(1989)

[Not a valid template]

(1)VergiTekniğiveTürkiyeVergiSistemi

(2)EkonomikKalkınma

[Not a valid template]

(1)KamuSektöründeYatırımBütçeleriveTürkBütçeSistemi(1967)

(2)KalkınmaYolundaJaponÖrneğiveTürkiye(1971)

(3)TürkKalkınmasındaDışFinansmanSorunuveProjeİlişkileri(1974)

(4)JaponKalkınması(1973)

(5)Türkiye’deKarmaEkonomiUygulaması(1975)

(6)MerkezBankasıOlayı(1980)

(7)TürkMaliSistemiİçindeBankalar(1980)

(8)ZirvedekiJaponya

(9)İkibinliYıllarDünyaveTürkiye

(1)ÇeşitliÜlkelerdeKamuPersonelineİlişkinSorunlarınKarşılaştırmalıÇözümYolları

[Not a valid template]

(1)SermayeDeğerArtışlarınınVergilendirilmesi(1969)

(2)SermayeŞirketlerininDağıtılmayanKazançlarıveHissedarlarınVergilendirilmesi(1969)

(3)TürkDenizTicaretininEkonomikveMaliYöndekiTeşviki(1970)

(4)NetServetVergisi(1971)

[Not a valid template]

(1)GenelİşletmeAnalizi(1975)

(2)VergiHukuku(1980)

[Not a valid template]

(1)AzgelişmişÜlkelerdeTarımınVergilendirilmesi(1970)

(2)BudgetReforminDevelopingCountriesWithSpecialReferencetoTurkey(1970)

(3)SomeRemarksonAgricuturalTaxationinDevelopingCountries(1972)

(4)ÜlkeYöneticileriİçinDevletYönetiminiKısaZamandaÇökertmeKılavuzu(1978)

(5)Türkiye’deKamuSavurganlığıveBütçeYönetimi(1981)

[Not a valid template]

(1)OrtakPazar’daveTürkiye’deTarım(1967)

[Not a valid template]

(1)SahraaltıÜlkelerdeVergiSistemleri

[Not a valid template]

(1)HarmonisationdusystemTurcaveclafiscalitedespaysdelaC.E.E.(1971)

[Not a valid template]

(1)BütçeveKamuHarcamaları(Prof.Dr.KenanBULUTOĞLUilebirlikte)(1981)

[Not a valid template]

(1)ChevailerdansI’OrdeNationalduMerit(1995)

(1)CumhuriyetinİlkElliYılındaVergiselYapımız(1973)

(2)KamusalMaliDenetim(1978)

(3)VergicilikElKitabı(1978)

(4)Türkiye’deUygulananMaliyeSiyasalarıveSanayileşme(1979)

(5)SermayePiyasalarıveTürkiye’dekiUygulama(1981)

(6)VergicilikTerimleriSözlüğü

(7)KambiyoMevzuatı

(8)DışTicaretMevzuatı

(9)MaliyeTerimleriSözlüğü

(10)VergiİncelemesininKuralları

(1)DünyaTicaretindeAnaMallarSorunuveUluslararasıOrtakFon(1980)

[Not a valid template]

(1)KentselBölgelerinYönetimi(1973)

(2)DanimarkaVergiSistemi(1979)

(3)KamuMaliyesininYenidenYapılanması(1988)

(4)ÜlkemizdeSekizYıllıkZorunluEğitiminGerekliliğiveHedefleri(1997)

[Not a valid template]

(1)TaxationinTurkey(1987

[Not a valid template]

(1)KurtuluşSavaşınınMaliKaynakları(1974)

(2)YoksullarınZaferi(1995)

[Not a valid template]

(1)DevletGelirlerindekiGelişmelerveGelirVergisiKaybı(1978)

(2)KatmaDeğerVergisi(1985)

[Not a valid template]

(1)MaliyeBakanlığıveBağlıKuruluşlarınTeşkilatveGörevleriHakkındaKanunlar(1974)

(2)KamuİktisadiTeşebbüsleri,SorunlarıveÇözümYolları(1982)

[Not a valid template]

(1)YürürlüktekiYasalarDizini(1992)

(2)ReadingsInDevelopment(Derleme)(1992)

(3)UşakSeramik-BirİşçiŞirketininÖyküsü(1992)

[Not a valid template]

(1)VergiveVergiCezasıUyuşmazlıkları(AhmetESENilebirlikte)(2000)

[Not a valid template]

(1)VergiAçısındanTürkKamuHukuku(1981)

(2)KamuMaliyesi(1986)

[Not a valid template]

(1)BatıAlmanya’daSermayePiyasasıveKrediKuruluşları(1976)

(2)UluslararasıMaliKuruluşlar(1979)

(3)TarihteBankacılık(1986)

(4)TarihtePara

[Not a valid template]

(1)TahkikatUsulleriveMemurSuçları(1980)

[Not a valid template]

(1)İngiltere’deKatmaDeğerVergisineGeçişveUygulamaları(1976)

[Not a valid template]
(1)EnsonEkveDeğişiklikleriile6245SayılıHarcırahKanunu(1982)
[Not a valid template]
(1)ParaTeorisi,Enflasyon,FaizveDünyaEkonomisindeBüyüme(Çeviri)(1973)

(2)TürkiyeİçinParaBazıAnaliziveParasalDenetimModelDenemesi(1977)

(3)Enflasyon(Çeviri)(1975)

(4)MakroİktisatTeorisi(Çeviri)(1980)

(5)AvrupaEkonomikTopluluğundaVergiUyumlamasıveTürkVergiSistemiAçısındanBuOluşumunEleştirisi(1980)

(6)ParaTalebiTeorisi(Çeviri)(1981)

[Not a valid template]
(1)İngiltere’deKatmaDeğerVergisineGeçişveUygulaması(1976)
[Not a valid template]
(1)MemurSuçları

(2)Girdi-ÇıktıAnalizi(Tercüme)

[Not a valid template]
(1)Fransa’daTeşvikTedbirleriUygulaması(1979)

(2)MemurMuhakemesiHukukuveMemurSuçları(1980)

(3)İşletmeBilançolarınınYenidenDeğerlendirilmesi(1983)

[Not a valid template]
(1)Türkiye’deFiyatDenetimi

(2)İngiltere’deKamuPersonelRejimi(1981)

(3)YenidenDeğerleme

[Not a valid template]

(1)Belçika’daTaşıtVergileri

[Not a valid template]

(1)KamuKurumlarınınYurtdışıTeşkilatıveYurtdışındaGörevliKamuPersonelineİlişkinEsaslar(1988)

[Not a valid template]

(1)KatmaDeğerVergisi(TeoriveUygulama)(1983)

(2)Hazine(1997)

(3)İMF,DünyaBankasıveTürkiye(1997)

[Not a valid template]

(1)İngiltere’deKarmaEkonomiUygulaması(1983)

[Not a valid template]

(1)FederalAlmanyaBütçeSistemi(1982)

[Not a valid template]

(1)KurumlardaVergileme-YöntemlerveSonuçlar(1982)

(2)EnflasyonMuhasebesi(1991)

[Not a valid template]

(1)A.B.DVergiSistemindeGelirUnsurlarınınVergilendirilmesi,VergilendirmeYöntemleri,FaturaveKağıtDüzeni(1986)

[Not a valid template]

(1)KamuHarcamalarınınYönetimveDenetimi,(ToperÇAĞLAYANilebirlikte)(Çeviri)

[Not a valid template]

(1)MaliSistem,GönüllüTasarruflarveKamuMüdahaleleri(1987)

(2)VergiKanunları

[Not a valid template]

(1)KatmaBütçeler,MemurSuçları,HarcırahKanunuveAçıklaması,EmekliSandığıMevzuatı(Teksir)

[Not a valid template]

(1)YatırımveFinansmanSağlamayaYönelikKiralama(LEASING)(1987)

(2)AşamalıKarşılaştırmalıÜstünlüklerTeorisi(Çeviri)(1986

(3)PensionFundForCivilSerbantsoftheRepublickofTurkey(1991)

(4)HealthCareSystemofTurkeyAsaSocialSecurityServices(1993)

[Not a valid template]

(1)DictionaryofTaxTerms(İngilizce-Türkçe)(1998)

(2)DictionaryofTaxTerms(Türkçe-İngilizce)(1998)

[Not a valid template]

(1)AnEmpricalStudyofTheRatchaeteffectOnMoneyDemandForSelectedCountries(1993)

[Not a valid template]

(1)TürkiyePiyasaÜcretAraştırması(1977)

[Not a valid template]

(1)YatırımveFinansmanSağlamayaYönelikKiralamaDünyadaveTürkiye’deUygulaması(1987)

(2)FinansalKiralama

(3)BudgetinginTurkey(1992)

(4)JaponyaBütçeSistemi(1994)

(5)KamuHarcamalarıRehberi(Tercüme)(1996)

(6)Türkiye’deBütçeSistemininYenidenYapılanması

[Not a valid template]

(1)MemurSuçları(1988)

[Not a valid template]

(1)Türkiye’deveAvrupa’daMerkezBankacılığı(1988)

(2)İhracatBüyümesiEkonomikKalkınmaİleİlişkisi(1993)

[Not a valid template]

(1)EkÖdenekKanunları(1995)

(2)GeçiciBütçeKanunları(1995)

[Not a valid template]

(1)AvrupaTopluluğundaVergileme(Çeviri)

(2)AvrupaTopluluğundaOrtakMaliPazar(Çeviri)

[Not a valid template]

(1)BütünYönleriyleTekDüzenMuhasebeSistemi(1998)

[Not a valid template]

(1)TürkiyedeDışBorçYönetimi(1993)

(2)TheTurkishTaxAdministrationandTaxationSystem(1994)

(3)TheTurkishTaxationSystem,IndvidualIncomeTax,CorporateIncomeTax,ValueAddedTaxandTaxProcedure(1998)

[Not a valid template]

(1)EkonomikEtkileriAçısındanTürkiyedeDevletBorçları1981-1990(1992)

(2)FinansalKiralama(1999)

(3)FaktoringİşlemlerininVergiselBoyutuveKarşılaşılanSorunlar(1999)

(4)FinansalKurumlarınDenetimi(1999)

(5)YeminliMaliMüşavirlerinTasdikİşlemleriveSorumlulukları(TarıkÇetinkayaileortakçalışma)(2000)

(6)FinansalKurumlarınDenetimveVergilemesi(2000)

(7)MenkulKıymetlerinVergilendirilmesi(A.ErcanYıldırımileortakçalışma)(2001)

(8)MenkulKıymetlerinVergilendirilmesi(A.ErcanYıldırımileortakçalışma)(2002)

[Not a valid template]

(1)KüreselKrizveTürkiye(2000)

[Not a valid template]

(1)A.B.D.FederalBütçesi(Çeviri)(2002)

[Not a valid template]

(1)BütünYönleriileFinansalKiralama

[Not a valid template]

(1)Suç,SuçunUnsurlarıveMemurinYargılamaHukuku(1998)

(2)TümYönleriyleKaraParaMevzuatı(1999)

[Not a valid template]

(1)TaxLaw&TurkishTaxSystem(Mayıs2009)

no images were found

(1)TürkVergiHukukundaEğitiminVergilendirilmesi(Yaklaşım2009)

(2)AmerikaBirleşikDevletleri’ndeKamuMallarınınYönetimi(2009)

[Not a valid template]

(1)VergiHarcamaları(YaklaşımYayıncılık,2006)

(1)TürkVergiYargısıveVergiselUyuşmazlıklarınDavaYoluylaÇözümü(YaklaşımYayıncılık,Eylül2006)

[Not a valid template]

-- Mesleki yazısını PDF olarak indir --


Hızlı Okuma Kursu Ankara | Yös Kursu Ankara | Çocuk İngilizce Kursu Ankara