“… Çünkü maliye müfettişi kusur bulmaya değil, ıslah etmeye çalışır” Cemal Süreyya

Maliye Teftiş Kurulunun Kuruluşuna İlişkin İrade-i Seniye

Maliye Teftiş Kurulunun Kuruluşuna İlişkin İrade-i Seniye

( 25 Temmuz 1879 )
(İrade Meclis-i Mahsus,Nu: 2979)
Atûfetlû efendim hazretleri

Dersa`âdet ile vilâyâtda bulunan bi’1-cümle devâ’ir-i resmiye ve şu`ubâtının mu`âmelât-ı mâliye ve me’mûrlannın ahvâl-i hesâbiyesini tedkîk içün Mâliye Nezâreti refâkatinde bir Heyet-i Teftîşiye teşkîli luzûmuna ve müteferri`âtına da’ir cânib-i Nezâretden meb`ûs tezkire ve bunların vezâ’if i me’mûrelerini şâmil nizamnâme lâyihası ile mikdâr-ı ma`âşlarını mübeyyin pusula Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâda mevki`-i tedkik ve mütalâ`aya konularak ol bâbda kaleme alınan mazbâta takımı ile manzûr-ı âlî buyurulmak içün leffen arz ve takdim kılınmış olmagla ber-mûceb-i karar îfâ-yı muktezâsı hakkında her ne vechile emr ü fermanı isâbet beyân-ı hazret-i şehinşâhî müte`allik ve şeref sudûr buyurulur ise mantûk-ı münîfinin infâzına ibtidâr edileceği beyâniyle tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim.

Fî 3 Şaban sene [12]96
imza
Cevdet (Sadrazam)

Mârûz-ı çâkeri kemîneleridir ki İşbu tezkire ile evrâk-ı melfûfe manzûr-ı hümâyûn-ı hazreti Padişâhî buyurulmuş ve sûret-i ma`rûzanın ber-muceb-i istîzan ifâ-yı muktezâsı müte`allik ve şeref-sudûr buyurulan irâde-i seniye-i cenâb-ı mülûkâne mantûk-ı celîlinden olarak evrâk-ı mezkûre i`âde kılınmış olmagla ol.bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’1-emrindir.

Fi 5 Şaban sene [12]96
(25 Temmuz 1879)
İmza
Ali Rıza
İrade_i Seniye’nin Aslı


-- Maliye Teftiş Kurulunun Kuruluşuna İlişkin İrade-i Seniye yazısını PDF olarak indir --