“Dikkat edilirse, çok çeşitli kişileriz. Her kuşaktan, her anlayıştan insan var aramızda. Ama bir Maliye Müfettişi tipi de var. Dışımızda olanlara ve hele benzerlerimize hiç benzemiyoruz. Bizi biz eden de işte o benzemezlikte. Başkalarına karşı benzemezliğimiz içinde biz birbirimize çok benziyoruz. Kendi aramızdaki tek tek benzemezlikler de çeşitlilik, zenginlik olarak ortaya çıkıyor.” Cemal Süreya

Maliye Teftiş Kurulunun Kuruluşuna İlişkin İrade-i Seniye

Maliye Teftiş Kurulunun Kuruluşuna İlişkin İrade-i Seniye

( 25 Temmuz 1879 )
(İrade Meclis-i Mahsus,Nu: 2979)
Atûfetlû efendim hazretleri

Dersa`âdet ile vilâyâtda bulunan bi’1-cümle devâ’ir-i resmiye ve şu`ubâtının mu`âmelât-ı mâliye ve me’mûrlannın ahvâl-i hesâbiyesini tedkîk içün Mâliye Nezâreti refâkatinde bir Heyet-i Teftîşiye teşkîli luzûmuna ve müteferri`âtına da’ir cânib-i Nezâretden meb`ûs tezkire ve bunların vezâ’if i me’mûrelerini şâmil nizamnâme lâyihası ile mikdâr-ı ma`âşlarını mübeyyin pusula Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâda mevki`-i tedkik ve mütalâ`aya konularak ol bâbda kaleme alınan mazbâta takımı ile manzûr-ı âlî buyurulmak içün leffen arz ve takdim kılınmış olmagla ber-mûceb-i karar îfâ-yı muktezâsı hakkında her ne vechile emr ü fermanı isâbet beyân-ı hazret-i şehinşâhî müte`allik ve şeref sudûr buyurulur ise mantûk-ı münîfinin infâzına ibtidâr edileceği beyâniyle tezkire-i senâverî terkîm olundu efendim.

Fî 3 Şaban sene [12]96
imza
Cevdet (Sadrazam)

Mârûz-ı çâkeri kemîneleridir ki İşbu tezkire ile evrâk-ı melfûfe manzûr-ı hümâyûn-ı hazreti Padişâhî buyurulmuş ve sûret-i ma`rûzanın ber-muceb-i istîzan ifâ-yı muktezâsı müte`allik ve şeref-sudûr buyurulan irâde-i seniye-i cenâb-ı mülûkâne mantûk-ı celîlinden olarak evrâk-ı mezkûre i`âde kılınmış olmagla ol.bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’1-emrindir.

Fi 5 Şaban sene [12]96
(25 Temmuz 1879)
İmza
Ali Rıza
İrade_i Seniye’nin Aslı


-- Maliye Teftiş Kurulunun Kuruluşuna İlişkin İrade-i Seniye yazısını PDF olarak indir --