Ahmet Cemalettin

Ahmet Cemalettin (004)

(015)

Hamit Sancağı Muhasebecisi Hüsnü Bey'in oğludur. 1854 (1270) yılında Yenipazar'da doğmuştur. Öğrenimini Dersaâdet (İstanbul) Beyazıt Mekteb-i Rüştiyesinde yapmıştır.

Vergi Emaneti Tapu Kalemi Mülâzımlığı ile memuriyete başlamış; çeşitli illerde âşar memuriyet ve müdüriyetlerinde bulunarak sırasıyla, Adana Muhasebe Mümeyyizliği, Hule, Nablus, Keke Sancağı Muhasebecilikleri, İşkodra ve Manastır Vilâyetleri Defterdarlıkları yapmış; Faik Nüzhet (12), Oskan (13) ve Mehmet Raşit (14) Beylerle birlikte Rumeli Vilâyât-ı Selâse-i Şahanesi (Kosova, Selanik, Yanya, Manastır ve İşkodra Vilayetleri) Müfettiş-i Umumusi Hüseyin Hilmi Paşanın refakatinde Maliye Islahat Komisyonu Maliye Müfettişi iken, Meşrutiyetin ilânı ve Teftiş Kurulunun yeniden kurulmasından sonra, 14.09.1909 tarihinde naklen, ikinci Sınıf Maliye Müfettişliğine tayin edilmiş; 11.09.1918 tarihinde emekli olarak Kuruldan ayrılmıştır.

Fransızca bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni