Emrah Akın

Emrah Akın (504)

(569)

1976 yılında Ankara'da doğmuştur. Mithat  Akın'ın oğludur. 1993 yılında Bolu Atatürk Lisesi’nden, 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur.
 22.08.2000 tarihinde Teftiş Kurulu'na girmiş, 21.11.2003 tarihinde Maliye Müfettişliğine atanmıştır.  05.01.2007 tarihinde Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nda Grup Müdürü olarak görevlendirilmiştir. 2008-2010 yılları arasında yurt dışı eğitim için gönderildiği Amerika Birleşik Devletlerinde Boston Üniversitesinden Ekonomi dalında (MS) derecesi almıştır. 04.10.2010 tarihinde Maliye Başmüfettişi olmuştur. Kasım 2011 ila Ocak 2013 tarihleri arasında Ekonomi Bakanlığında Bakan Danışmanı olarak görev yapmıştır. 02.01. 2013 tarihinde istifa ederek Devlet memuriyetinden ayrılmış olup özel sektörde Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır. Ayrıca bir internet  haber sitesinde düzenli olarak köşe yazarlığı da yapmaktadır.

Mali konularda çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Evli ve 1 çocuklu olup, İngilizce bilmektedir.

BASILI ESERLERİ
 
MAKALELERİ
 
Vergi Daireleri Performans Esaslı Yönetim Modeli (Peym)
Vergi Usul Hukukunda Tebligat Hükümleri Ve Hatalı Tebliğ Kavramı
6163 Sayılı Kanun Uygulamasında Teminat  
İhtiyati Ve Kati Haciz İşlemleri Bakımından İdari Davalar Sonucunda Alınan Mahkeme Kararlarının
Uygulanma Zamanı
Vergisel Hak Ve Yükümlülüklerde Ehliyet Kavramı  
Özel Öğretim KurumlarınınMuhafaza Ve İbraz Yükümlülüğü 
İmtiyazname, Ruhsatname Ve Diploma Harçları Bakımından Vergi Ziyaı Cezası Uygulaması
Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı
Marka Kavramının Hukuki Çerçevesi İle Markalara İlişkin Harçlar Kanunu Uygulaması
Vergi İdaresi Tarafından Re'sen Mükellefiyet Terki
Vergisel Yükümlülüklerde İhbar İkramiyesi
Aramalı Vergi İncelemesinde Temel Kişi Hakları Bağlamı
Mevzuatımızda Binek Otomobil Kavramı
Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası
İhracattan Elde Edilen Hasılatta Götürü Gider Uygulanması
Patent Ve Marka Vekillerinin Vergilendirilmesi
Sportif Faaliyetlere Sponsor Olunması Ve Sponsorluğun Vergisel Boyutu
356 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki Düzenlemeler İşığında İcra Takipleri Neticesi Tahsil Olunan Avukatlık Ücretlerinde Yeni Belge Düzeni
Çok Uluslu Şirketler, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve Vergisel Teşvik
Özel Öğretim Kurumlarının Faaliyetlerine İlişkin Mevzuatımızdaki Düzenlemeler Ve Bu Kurumların Temel Vergisel Düzenlemeler Karşısındaki Durumları

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni