M.Cezmi Erçin

M.Cezmi Erçin (053)

(054)

Ahmet Lisâneddin Bey'in oğludur. 1894 (1310) yılında İstanbul'da doğmuş, 1915'de Mülkiyeden ve ayrıca İstanbul Hukukundan mezun olmuştur.

11.04.1923 tarihinde T.B.M.M. Hükûmetinin açtığı ilk Maliye Müfettiş Muavinliği sınavını kazanarak Teftiş Kuruluna girmiştir. 30.04.1930 tarihinde Maliye Müfettişliğinden ayrılarak Maliye Vekâleti Varidat Umum Müdürlüğüne atanmış; 1933 yılında Maliye Teftiş Heyeti Reisliği ile görevlendirilmiş; üç yıl sonra Tetkik Heyeti Reisliğine getirilmiş; 1937 yılında Maliye Müsteşarı olmuştur. 1938'de isteği ile Ziraat Bankası Umum Müdür 1.Muavinliğine nakledilmiş; bu görevde iken 5. Dönem Antalya Milletvekilliğine seçilmiş; bu arada Ticaret Vekili olarak Kabineye katılmış (1939); 1936-1940 yılları arasında Siyasal Bilgiler Okulunda Bütçe ve Âmme Kredisi Profesörlüğü yapmıştır. 23.11.1940 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca ve Almanca bilmekte ve "Fahrî Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Basılmış Eserleri:

(1) Türkiye'de Vergi Sistemi (3 Cilt) (1932-1933)

(2) Dünya İktisadi Buhranında Para ve Kredi Politikasının Tesirleri (1933)

(3) Türkiye'de Vergi Sistemi: Mahallî İdareler (1934)

(4) Yeni Kazanç Vergisi Kanunu Üzerinde Mukayeseli Bir Tahlil (1934)

(5) Bütçeler ve Hazine (1934)

(6) Muhtasar Maliye İlmi ve Maliye Mevzuatı (1935)

(7) Türkiye'de Vergi Sistemi: Vasıtasız Vergiler (1936)

(8) Malî Kanunlarda Mâkable Şumül ve Mürur-u Zaman (1936)

(9) Hukuk Bakımından Bütçe (1937)

(10) Bütçe Tatbikat ve Nazariyatı (1938)

(11) Vasıtasız Vergilerde Götürü Tarhiyatın Prensipleri ve Bizdeki Tatbikatı (1941)

(12) Vergilerimizden Vâsıtalı Vergiler

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni