Sami Kaplan

Sami Kaplan (406)

(458)

1964 yılında Kulu'da (Konya) doğmuştur. Kulu Lisesi'ndenbirincilikle mezun olmuştur.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okurken aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nü birincilikle bitirmiş, 1986 yılındaise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden birinciliklemezun olmuştur.

1986 yılında Maliye Teftiş Kurulu'na Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak girmiş ve yapılan yeterlik sınavı sonucu 1990 yılındaMaliye Müfettişi olmuştur. 1993-1995 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde lisansüstü öğrenim görmüş ve Western Michigan Üniversitesi'nden Ekonomi dalında master(M.A.) derecesini birincilikle almıştır. 1997 yılında Maliye Başmüfettişliğine atanmıştır.

1997 yılında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol GenelMüdürlüğü'nde Daire Başkanlığına atanmış ve 1997-2002 yılları arasında Devlet İhaleleri Dairesi Başkanı olarak görev yapmıştır.

Daire Başkanlığı görevini yürütürken, aynı zamanda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun çıkarılması ve Kamu İhale Kurumunun kurulmasıyla sonuçlanan ve yaklaşık 4 yıl süren, kamu ihale sistemimizin ülkemizin gelişen ve değişen ihtiyaçlarına cevap verecek ve aynı zamanda Avrupa Birliği(AB) mevzuatı ile diğer uluslararası mevzuata da uyumlu olacak şekilde yeniden yapılandırılmasına yönelik reform çalışmasını gerçekleştirmiş ve bu reformçerçevesinde, başta Avrupa Birliği(AB) olmak üzere Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarla yapılan görüşmeleri yürütmüştür.

Diğer taraftan, Türkiye ve AB arasında 3/2000 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca başlatılan ve 2 yılı aşan bir süre devam eden ‘’Hizmetler ve Kamu Alımlarının Serbestleştirilmesi’’müzakerelerini etkin bir şekilde yürütmüş ve Türkiye’nin menfaatlerinin korunması yönünde büyük çaba göstermiştir. 

İsviçre’nin Cenevre şehrinde Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ) nezdinde yaklaşık 2,5 yıl süren “Kamu Alımlarında Şeffaflık Anlaşması” taslağının hazırlanması çalışmalarına Türkiye’yi temsilen katılmıştır. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'ninSeattle şehrinde yapılan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) III. Bakanlar Konferansı’nda görevli Türk Delegasyonunda yer almıştır.

2002 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış, bu unvanla görevini yürütürkenaynı zamanda, Kanun, Yönetmelik, Usul ve Esaslar ile Tebliğden oluşan çok sayıdaki mali mevzuatın hazırlanmasında görev almış ve bu çerçevede OECD gibi uluslararası kuruluşlarla yapılan görüşmelerde bulunmuştur. 

Daha sonra, 2006 yılında Hollanda’ya Türkiye Cumhuriyeti Lahey Büyükelçiliği’ne Maliye Müşaviri olarak atanmış, görev yaptığı 3 yıllık süre zarfında, Türkiye ile Hollanda arasında maliye ve gümrük alanındaki sorunların giderilmesi ve bu iki ülke arasında yatırımların karşılıklı olarak artırılması ve kolaylaştırılmasına yönelik çalışmaları yürütmüştür.

Maliye Müşavirliği görevinin tamamlanmasını müteakip 2009 yılında tekrar Maliye Başmüfettişliğine atanmış olan Sami Kaplan, 2012 yılından itibaren Vergi Başmüfettişi olarak görev yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni